Předmětem restaurování jsou tři figury rytířů - rytířských zbrojí z interiéru Letenského kolotoče. Na kolotoči probíhal v letech 2017-2018 kompletní restaurátorský zásah, jednotlivé restaurátorské postupy, profese jsou řešeny samostatnými restaurátorskými realizacemi.

Restaurátorský průzkum

Tři figurýny napodobující adjustovanou rytířskou zbroj jsou zhotoveny z kašírovaného papíru - tzv. papírmaše. Figury jsou umístěny u středového sloupu (hnací hřídele) kolotoče. Papírové prvky rytířských zbrojí jsou upevněny na nosnou dřevěnou konstrukci na základové desce.

Základny konstrukcí jsou pevně spojeny s dřevěnými polychromovanými sokly. Kašírování jednotlivých prvků brnění bylo provedeno pravděpodobně do forem. Vrstvy papíru byly propojovány prosycením lepidlem - klihem.

Povrch papírmaše byl potažen klihokřídovým šepsem. Na něj pak byla nanesena vrstva plátkového kovu (cínu) ve stříbrné barvě.

Každá s figurýn má k ruce upevněnu zbraň. Zbraně jsou druhotné doplňky naprosto historicky, stylově ani způsobem zpracování


Postup restaurátorských prací

Před zahájením restaurování byl prohlouben restaurátorský průzkum, se zástupci památkového dozoru byl konzultován restaurátorský záměr. Stav památky byl nejprve podrobně fotograficky dokumentován.

Jednotlivé partie rytířských zbrojí byly demontovány z dřevěné konstrukce. Z povrchu byla odstraněna silná vrstva prachového sedimentu a vrstva prosáknutého motorového oleje. Motorový olej dlouhodobě velmi intenzivně poškozoval povrch figur. Jeho zdrojem byla středová nosná otočná hřídel kolotoče. Olej zde byl používán k mazání a dlouhodobě samovolně vytékal - cákal na figury. Povrch figur i soklů byl tak mastnou olejovou vrstvou zcela prosycen.

Při často prováděné opravě a údržbě kolotoče byl povrch opakovaně natírán stříbřenkou - syntetickou barvou s příměsí práškového hliníku. Druhotné vrstvy povrch zcela zakryly a degradovaly. Přemalby "ucpaly" modelaci a jemné ornamenty zejména rukavicích a přilbách.